Oddziaływanie reklam telewizyjnych na zachowania konsumenckie dzieci w wieku przedszkolnym

5/5 - (1 vote)

Wstęp

Reklamy telewizyjne mają znaczący wpływ na zachowania konsumenckie dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż są one podatne na wpływy zewnętrzne i często nie rozróżniają między treściami reklamowymi a programami. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wpływu reklam telewizyjnych na dzieci w wieku przedszkolnym oraz zaproponowanie działań, które mogą być podjęte przez rodziców i nauczycieli w celu zmniejszenia tego wpływu.

I. Oddziaływanie reklam telewizyjnych na dzieci

  1. Zrozumienie przekazu reklam

Dzieci w wieku przedszkolnym często nie rozumieją, że celem reklam jest promocja produktów i usług. W rezultacie łatwo ulegają przekazom, które przedstawiają produkty jako niezbędne, atrakcyjne i wartościowe.

  1. Wpływ na wybory konsumenckie

Reklamy telewizyjne wpływają na wybory konsumenckie dzieci, kierując ich uwagę na określone produkty i marki. Dzieci często proszą rodziców o zakup reklamowanych produktów, co może prowadzić do niezdrowych nawyków żywieniowych, materializmu czy nadmiernej konsumpcji.

  1. Wpływ na wartości i postawy

Reklamy telewizyjne mogą wpływać na wartości i postawy dzieci, promując określone style życia, wzory konsumpcji oraz kształtując ich poczucie własnej wartości na podstawie posiadanych produktów.

II. Zmniejszenie wpływu reklam telewizyjnych na dzieci

  1. Ograniczenie czasu spędzanego przed telewizorem

Jednym ze sposobów ograniczenia wpływu reklam na dzieci jest redukcja czasu spędzanego przed telewizorem. Rodzice mogą wyznaczyć konkretne ramy czasowe, w których dzieci mogą oglądać telewizję, a także wspierać alternatywne formy rozrywki, takie jak gry, zabawy czy aktywność na świeżym powietrzu.

  1. Wspólne oglądanie telewizji

Wspólne oglądanie telewizji z dziećmi pozwala rodzicom monitorować treści, które dzieci oglądają, oraz rozmawiać z nimi na temat reklam i ich celów. Dzięki temu dzieci uczą się krytycznego podejścia do przekazów reklamowych.

  1. Edukacja medialna

Nauczyciele i rodzice mogą prowadzić zajęcia z edukacji medialnej, ucząc dzieci w wieku przedszkolnym, jak odbierać i analizować przekazy reklamowe. Dzieci powinny nauczyć się rozróżniać między reklamą a programem telewizyjnym, a także zdawać sobie sprawę z celów reklam i technik używanych przez twórców.

  1. Promowanie zdrowych wyborów konsumenckich

Rodzice i nauczyciele mogą wspierać dzieci w dokonywaniu zdrowych i świadomych wyborów konsumenckich, ucząc je o wartościach, które nie są oparte na materializmie i konsumpcjonizmie. Dzieci powinny być zachęcane do podejmowania decyzji opartych na potrzebach, wartościach i preferencjach, a nie na przekazach reklamowych.

  1. Monitorowanie legislacji i działań organizacji pozarządowych

Rodzice, nauczyciele i inne osoby odpowiedzialne za dobro dzieci powinni monitorować legislację dotyczącą reklam kierowanych do dzieci oraz angażować się w działania organizacji pozarządowych, które mają na celu ograniczenie wpływu reklam na dzieci.

Podsumowanie

Reklamy telewizyjne oddziałują na zachowania konsumenckie dzieci w wieku przedszkolnym, wpływając na ich wybory, wartości i postawy. Aby ograniczyć ten wpływ, rodzice i nauczyciele mogą podejmować różne działania, takie jak ograniczenie czasu spędzanego przed telewizorem, wspólne oglądanie telewizji, edukacja medialna, promowanie zdrowych wyborów konsumenckich oraz monitorowanie legislacji i działań organizacji pozarządowych. Dzięki tym działaniom, dzieci będą mogły rozwijać się w sposób zdrowszy i bardziej świadomy wpływów zewnętrznych, a ich wybory konsumenckie będą oparte na wartościach i potrzebach, a nie na manipulacji za pomocą reklam.

image_pdf