Alimenty w prawie amerykańskim

5/5 - (2 votes)

Alimenty, zwane też wsparciem alimentacyjnym, są to pieniądze, które rodzic płaci na rzecz dziecka, aby zapewnić mu odpowiednie warunki życia. W amerykańskiej procedurze cywilnej, wsparcie alimentacyjne jest regulowane przez ustawę o wsparciu dzieci, znanej jako Child Support Enforcement Act (CSEA). W niniejszej pracy przeanalizujemy, jak działa system alimentacyjny w USA, jakie są podstawy prawne, jakie kroki muszą zostać podjęte, aby uzyskać wsparcie alimentacyjne, jakie są konsekwencje za niepłacenie alimentów, a także jakie prawa i obowiązki mają rodzice i opiekunowie prawni.

Podstawy prawne

W Stanach Zjednoczonych, każdy stan ma swoje własne prawo alimentacyjne. Jednakże, większość stanów przyjmuje standardy opracowane przez federalne agencje, takie jak Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (Department of Health and Human Services) oraz Departament Sprawiedliwości (Department of Justice). Te standardy mają na celu zapewnienie, że każde dziecko otrzyma wsparcie alimentacyjne w odpowiedniej wysokości.

Kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać wsparcie alimentacyjne

Aby uzyskać wsparcie alimentacyjne, rodzic lub opiekun prawny musi złożyć wniosek w sądzie. Zazwyczaj wniosek ten jest składany w stanie, w którym dziecko mieszka. Sąd przeprowadza wówczas proces rozpoznawczy, w którym określa się, jakie kwoty powinien płacić rodzic lub opiekun prawny. Warto zaznaczyć, że wsparcie alimentacyjne może być przyznane zarówno na rzecz dziecka, jak i na rzecz osoby dorosłej, która jest zależna od rodzica.

W celu ustalenia kwoty wsparcia alimentacyjnego, sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak dochody rodzica, koszty związane z opieką nad dzieckiem, koszty związane z edukacją dziecka oraz koszty związane z leczeniem. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny nie zgadza się z ustalonymi przez sąd kwotami, może on odwołać się od decyzji sądu.

Konsekwencje za niepłacenie alimentów

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie płaci alimentów, może on zostać ukarany przez sąd. Konsekwencje za niepłacenie alimentów różnią się w zależności od stanu, w którym osoba ta mieszka, jednak zazwyczaj są to kary finansowe, a nawet więzienie. Ponadto, rodzic lub opiekun prawny może zostać pozbawiony praw do opieki nad dzieckiem, a także narażony na utratę prawa do prowadzenia działalności gospodarczej lub nałożenie na niego ograniczeń w przeprowadzaniu transakcji finansowych.

Prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych

Rodzice i opiekunowie prawni mają obowiązek zapewnić dziecku odpowiednie warunki życia, w tym również wsparcie finansowe. Ponadto, rodzice i opiekunowie prawni mają prawo do regularnego kontaktu z dzieckiem, chyba że sąd postanowi inaczej. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni mają problemy finansowe, mogą oni skorzystać z pomocy agencji rządowych zajmujących się wsparciem alimentacyjnym, które mogą pomóc w określeniu kwoty wsparcia oraz pomóc w egzekwowaniu płatności od osoby, która zalega z płatnościami.

Wysokość alimentów

Alimenty są ważnym elementem w życiu dziecka, a ich zapewnienie jest obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych. W Stanach Zjednoczonych, system alimentacyjny jest regulowany przez ustawę o wsparciu dzieci, a procedura uzyskania wsparcia jest podobna we wszystkich stanach. Sąd określa kwotę wsparcia, uwzględniając wiele czynników, a rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie płacą alimentów, są narażeni na kary finansowe, a nawet więzienie. W przypadku problemów finansowych, rodzice i opiekunowie prawni mogą skorzystać z pomocy agencji rządowych zajmujących się wsparciem alimentacyjnym.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym w stanie Nowy Jork, w wyroku rozwodowym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej oraz określa stopień zobowiązania każdego rodzica do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicu, który nie ma władzy rodzicielskiej, i wynosi odpowiedni procent łącznych dochodów obojga rodziców. W przypadku jednego dziecka wynosi on 17%, a dla dwojga – 25%, trojga – 29%, czworga – 31%, a dla pięciorga lub więcej – nie mniej niż 35%.

Przepisy prawne określają także limit w wysokości 136 000 dolarów dochodów obojga rodziców, do obliczania tego procentu, chociaż nie zawsze jest on stosowany przez sądy.

Jeśli rodzic, u którego dziecko przebywa, pracuje lub studiuje, koszty związane z opieką nad dzieckiem są proporcjonalnie dzielone między rodziców, na podstawie ich dochodów. Podobnie koszty leczenia oraz edukacji dziecka są dzielone proporcjonalnie między rodziców, w zależności od ich dochodów. W przypadku niesprawiedliwych rezultatów, sąd może jednak odstąpić od ustawowego schematu i określić wysokość alimentów na podstawie innych przesłanek.

Rodzice mogą również zawrzeć prywatną umowę co do wysokości alimentów, ale musi ona spełniać określone wymagania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wygasa, gdy dziecko kończy 21 lat lub staje się samodzielne.

Roszczenia alimentacyjne z zagranicy

Stany Zjednoczone nie przystąpiły do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych z zagranicy z 1956 roku, a więc procedura dochodzenia alimentów jest tam odmienna niż w stosunkach z państwami, które są stronami tej konwencji lub krajami Unii Europejskiej. Z tego powodu informacje o konwencji nowojorskiej jako podstawie dochodzenia alimentów w USA są błędne.

W przypadku dochodzenia alimentów w Stanach Zjednoczonych na podstawie orzeczeń sądowych z Polski, Sądy Okręgowe miejsca zamieszkania uprawnionego do otrzymywania alimentów przyjmują i przesyłają wnioski do odpowiednich sądów amerykańskich. Wniosek musi zawierać wyrok zasądzający alimenty, orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa lub jego uznaniu, jeśli dotyczy dzieci pozamałżeńskich, lub może go złożyć urząd wypłacający alimenty. Wniosek może dotyczyć zarówno alimentów bieżących, jak i zaległych oraz dzieci lub dzieci wraz z małżonkiem.

Polski sąd okręgowy przesyła wniosek bezpośrednio do odpowiedniego Sądu Wyższego w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostaje zarejestrowany i rozpoczyna się procedura egzekucji alimentów, zgodnie z prawem danego stanu. Orzeczenie sądu polskiego staje się również orzeczeniem sądu amerykańskiego, jednak przysługuje stronie prawo do obrony i apelacji. Sąd amerykański w swoich decyzjach nakazuje wpłaty kwot ratalnie co miesiąc do swojego biura, które przesyła je do alimentowanego. Kwota wpłaty stanowi przeliczone na dolary USA polskie waluty wraz z odsetkami rozłożonymi na raty.

W przypadku błędnie przesłanego wniosku o egzekucję, można wystąpić do polskiego sądu o uchylenie egzekucji i jak najszybsze przesłanie go do sądu w Stanach Zjednoczonych. Jest to ważne, ponieważ sądy amerykańskie nie respektują dowodów, takich jak przesyłanie pieniędzy na adres alimentowanego, a jedynie decyzję polskiego sądu jako decyzję wydaną w imieniu polskiego rządu.

Należy jednak pamiętać, że sądy polskie nie dokonują weryfikacji płatności alimentów w terminie, a jedynie opierają się na oświadczeniach powoda. W takim przypadku naruszane jest prawo pozwanego do obrony, a także brak możliwości przedłożenia stosownej odpowiedzi i dowodów płatności, co wymaga stosownych regulacji prawnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w procedurze dochodzenia alimentów z Polski do Stanów Zjednoczonych brak jest także jasnych przepisów dotyczących sytuacji, w których płatności alimentów są dokonywane w terminie, a mimo to składany jest wniosek o egzekucję. Brak regulacji w tym zakresie może naruszać prawa pozwanego do obrony i sprawiedliwego postępowania.

Ważnym aspektem dochodzenia alimentów w Stanach Zjednoczonych jest również kwestia prawa do obrony i apelacji, które przysługują stronie w postępowaniu sądowym. W przypadku orzeczenia nakazującego płatność alimentów, strona ma prawo do złożenia apelacji oraz wniesienia sprzeciwu w ciągu określonego terminu. W przypadku apelacji, postępowanie może przeciągać się na wiele miesięcy, a nawet lat, co stanowi istotne utrudnienie dla uprawnionych do alimentów.

Podsumowując, procedura dochodzenia alimentów w Stanach Zjednoczonych jest odmienna od stosowanej w krajach, które są stronami Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych z zagranicy z 1956 roku. W przypadku dochodzenia alimentów z Polski do Stanów Zjednoczonych, wnioski przekazywane są do odpowiednich sądów amerykańskich, gdzie orzeczenia polskiego sądu stają się orzeczeniami amerykańskiego sądu. Należy jednak zwrócić uwagę na brak jasnych regulacji prawnych dotyczących sytuacji, w których płatności alimentów są dokonywane w terminie, a mimo to składany jest wniosek o egzekucję, co może naruszać prawa pozwanego do obrony i sprawiedliwego postępowania.

image_pdf