Granice działań marketingowych w działalności klubów fitness w świetle prawa polskiego

Najważniejsze kwestie dla opisu funkcjonowania klubów fitness, wynikające z przeglądu literatury na ten temat, dotyczą jakości usług, obsługi klienta i zarządzania marką. Sam problem związany z klientami klubów może być sprecyzowany poprzez kwestie związane z zachowaniem, osiągniętym zadowoleniem i lojalnością klientów, co również stwarza konieczność analizy możliwości wdrożenia innowacji i niezbędnych działań organizacyjnych. Jednocześnie podkreśla … Czytaj dalej

Modele i typy stosowania prawa – ujęcie teoretycznoprawne

Wprowadzenie Stosowanie prawa to fundamentalne zagadnienie, które stanowi podstawę funkcjonowania wszelkich systemów prawnych. Proces ten odnosi się do praktycznej realizacji norm prawnych w konkretnej sytuacji. Stosowanie prawa jest złożonym procesem, który obejmuje różne modele i typy, a te różnice wynikają z różnych podejść teoretycznoprawnych. Każdy z tych modeli jest związany z inną filozofią prawa, a … Czytaj dalej

Symbole religijne w budynkach publicznych

Wprowadzenie Obecność symboli religijnych w budynkach publicznych stanowi temat o złożonej i wielowątkowej problematyce. Zakres ten obejmuje kwestie dotyczące wolności wyznania, pluralizmu religijnego, neutralności państwa wobec różnych wyznań i przestrzeni publicznej jako miejsca reprezentacji różnorodności kulturowej i religijnej. W niniejszym referacie poruszone zostaną te aspekty, z uwzględnieniem różnych perspektyw i kontekstów. Symbole religijne, znaki i … Czytaj dalej

Kontrola koncentracji przedsiębiorców w działalności UOKIK

Wstęp Kontrola koncentracji przedsiębiorców stanowi jeden z głównych obszarów działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Celem kontroli jest zapewnienie sprawiedliwej konkurencji na rynku poprzez monitorowanie i ewentualne reagowanie na działania, które mogą prowadzić do utworzenia pozycji dominującej lub ograniczenia konkurencji. Niniejszy referat ma na celu przedstawienie mechanizmów kontroli koncentracji przedsiębiorców w działalności UOKiK. Część … Czytaj dalej

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.

Wstęp Aport to wkład niepieniężny wnoszony przez wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aportem może być każde dobro majątkowe, które posiada wartość ekonomiczną i może być przedmiotem praw majątkowych. Niniejszy referat ma na celu omówić zasady wniesienia aportów do spółki z o.o. Część I: Rodzaje Aportów Pierwszym aspektem, który należy poruszyć, jest to, co może … Czytaj dalej

Wygaśnięcie hipoteki przymusowej

Wstęp Hipoteka przymusowa jest zabezpieczeniem roszczeń wynikających z tytułu egzekucyjnego i jest wpisana na rzecz wierzyciela na nieruchomości dłużnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub innej decyzji organu uprawnionego do jej ustanowienia. Istotnym aspektem hipoteki przymusowej jest jej wygaśnięcie, które jest tematem tego referatu. Część I: Przyczyny Wygaśnięcia Hipoteki Przymusowej Zgodnie z prawem, hipoteka przymusowa … Czytaj dalej

Wizerunek – pojęcie, ochrona, zjawisko komercjalizacji

Wstęp Wizerunek jest integralnym elementem naszej tożsamości, odzwierciedlającym naszą unikalność i indywidualność. W prawie cywilnym, ochrona wizerunku jest zagadnieniem, które dotyka zarówno praw osobistych, jak i komercjalizacji wizerunku. Niniejszy referat ma na celu omówić te aspekty. Część I: Pojęcie Wizerunku Wizerunek to reprezentacja fizyczna lub wizualna osoby, obejmująca jej wygląd zewnętrzny, ale również inne aspekty, … Czytaj dalej