Przesłanki i skutki zastrzeżenia zadatku

Rate this post

Wstęp

Zadatek stanowi jedną z form zabezpieczenia wykonania zobowiązania w prawie cywilnym. Jest to świadczenie jednej ze stron, które ma służyć zabezpieczeniu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron, zadatek jest zatrzymywany lub zwracany w dwukrotnym wymiarze. Poniższy referat skupia się na analizie przesłanek zastrzeżenia zadatku oraz jego skutków.

Część I: Przesłanki Zastrzeżenia Zadatku

Zadatek może być zastrzeżony wyłącznie na mocy umowy stron. Nie jest to element obligatoryjny w żadnym typie umowy, ale opcjonalne zabezpieczenie, które może być wprowadzone na mocy umowy. Zastrzeżenie zadatku musi być wyraźne i jednoznaczne.

Drugą przesłanką zastrzeżenia zadatku jest przekazanie go przez jedną stronę drugiej. Zadatek musi zostać przekazany – jego obietnica nie jest wystarczająca. Może to być każde świadczenie, które ma wartość majątkową, na przykład pieniądze, ale także rzeczy ruchome czy prawa majątkowe.

Część II: Skutki Zastrzeżenia Zadatku

Zastrzeżenie zadatku wiąże się z określonymi skutkami, które zależą od tego, która ze stron nie wywiąże się z umowy. Jeżeli to strona, która dała zadatek, nie wywiąże się z umowy, straci go na rzecz drugiej strony. Jeżeli natomiast to druga strona nie wywiąże się z umowy, będzie musiała zwrócić zadatek w dwukrotnym wymiarze.

Podsumowanie

Zadatek stanowi jedno z możliwych zabezpieczeń w prawie cywilnym, mających na celu zabezpieczenie wykonania umowy. Jego zastrzeżenie wiąże się z określonymi przesłankami i skutkami. Przesłanki te związane są z wyraźnym zastrzeżeniem zadatku oraz jego przekazaniem. Skutki zastrzeżenia zadatku zależą natomiast od tego, która ze stron nie wywiąże się z umowy.

image_pdf