Metody i praktyki zarządzania projektami

5/5 - (2 votes)

Zarządzanie projektami to dziedzina, która zajmuje się planowaniem, organizacją, kontrolą i koordynacją działań, mających na celu osiągnięcie określonych celów projektowych w określonym czasie, przy określonych zasobach. Metody i praktyki zarządzania projektami obejmują szeroki zakres działań, takich jak planowanie projektu, przydzielanie zadań, monitorowanie postępów, kontrolowanie kosztów oraz zarządzanie ryzykiem.

Wśród metod i praktyk zarządzania projektami wyróżnić można kilka najważniejszych:

 1. Metoda PMI (Project Management Institute)

Metoda PMI to jedna z najpopularniejszych metod zarządzania projektami, która została opracowana przez Project Management Institute. Metoda ta opiera się na standardzie PMBOK (Project Management Body of Knowledge) i obejmuje 5 faz: inicjowanie, planowanie, realizacja, kontrola i zamknięcie projektu. Metoda PMI skupia się na zarządzaniu czasem, kosztami i zasobami, a także na komunikacji i zarządzaniu ryzykiem.

 1. Metoda Prince2 (PRojects IN Controlled Environments)

Metoda Prince2 to metoda zarządzania projektami, która została opracowana w Wielkiej Brytanii i jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych standardów zarządzania projektami na świecie. Metoda ta opiera się na siedmiu zasadach: ciągłość biznesu, organizacja, kontrola, zarządzanie ryzykiem, jakość, zmiany i dostarczanie produktów. Metoda Prince2 skupia się na zarządzaniu czasem, jakością, kosztami i ryzykiem.

 1. Agile

Agile to podejście do zarządzania projektami, które stawia na pierwszym miejscu elastyczność i dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Agile skupia się na pracy w krótkich iteracjach, zwanych sprintami, w ramach których realizowane są konkretne cele projektowe. Metoda Agile opiera się na zasadach Manifestu Agile, który składa się z 4 wartości i 12 zasad.

 1. Scrum

Scrum to metoda Agile, która skupia się na pracy w krótkich iteracjach, zwanych sprintami, oraz na zespołowej pracy. Scrum opiera się na trzech rolach: product owner, scrum master i zespół deweloperski, oraz na pięciu spotkaniach: planowanie sprintu, codzienna rozmowa, przegląd sprintu, retrospektywa sprintu i planowanie produktu.

 1. Lean

Lean to podejście do zarządzania projektami, które skupia się na minimalizacji marnotrawstwa oraz na ciągłym doskonaleniu procesów. Metoda Lean opiera się na pięciu zasadach: wartość, przepływ, produkcja ruchu, dostarczanie wartości i ciągłe doskonalenie. Metoda ta skupia się na wykorzystaniu narzędzi takich jak Kanban, Value Stream Mapping i 5S, które pozwalają na optymalizację procesów oraz eliminację marnotrawstwa.

 1. Waterfall

Waterfall to klasyczna metoda zarządzania projektami, która opiera się na linearnym podejściu do realizacji projektu. Metoda Waterfall zakłada, że każda faza projektu musi być zakończona przed rozpoczęciem kolejnej. Metoda ta skupia się na planowaniu i kontroli projektu oraz na dokładnym określeniu wymagań klienta.

 1. Critical Chain

Critical Chain to metoda zarządzania projektami, która opiera się na teorii ograniczeń. Metoda ta zakłada, że w projekcie istnieją ograniczenia, które należy uwzględnić w planowaniu i realizacji projektu. Metoda Critical Chain skupia się na zarządzaniu ryzykiem, a także na minimalizacji marnotrawstwa czasu i zasobów.

 1. Hybrid

Hybrydowe metody zarządzania projektami to podejście, które łączy elementy różnych metod, takich jak PMI, Prince2, Agile czy Lean. Hybrydowe podejście pozwala na dostosowanie metodyki do konkretnych potrzeb projektu, uwzględniając przy tym specyfikę branży, rodzaj projektu, wielkość zespołu i wiele innych czynników.

Praktyki zarządzania projektami obejmują szereg działań, które pozwalają na efektywne zarządzanie projektem, takie jak:

 1. Planowanie projektu – obejmuje wyznaczenie celów projektu, ustalenie harmonogramu, alokację zasobów, budżetu oraz określenie kryteriów sukcesu.
 2. Zarządzanie projektem – obejmuje kontrolę postępów projektu, monitorowanie kosztów, zarządzanie ryzykiem, koordynację pracy zespołu oraz komunikację z klientem i zewnętrznymi interesariuszami.
 3. Zarządzanie zespołem – obejmuje rekrutację i szkolenie pracowników, motywowanie zespołu oraz koordynację działań między różnymi członkami zespołu.
 4. Zarządzanie jakością – obejmuje kontrolę jakości produktów i usług, identyfikowanie i eliminowanie wad, a także ciągłe doskonalenie procesów.
 5. Zarządzanie ryzykiem – obejmuje identyfikację, ocenę i kontrolę ryzyka projektu, a także przygotowanie planu działania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.
 6. Komunikacja – obejmuje wymianę informacji między członkami zespołu, klientem i zewnętrznymi interesariuszami, a także przygotowywanie raportów i dokumentacji projektu.
 7. Ocena projektu – obejmuje ocenę realizacji celów projektu oraz analizę wyników projektu w celu identyfikacji przyczyn sukcesów i porażek oraz ustalenie wniosków i zaleceń dla przyszłych projektów.

Metody i praktyki zarządzania projektami są istotne dla efektywnego zarządzania projektami, co pozwala na osiągnięcie założonych celów projektowych w określonym czasie, przy określonych zasobach. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i technik można zapewnić wydajne zarządzanie projektem, zwiększyć jego efektywność i uniknąć zbędnych kosztów.

image_pdf