Audyt ISO jako narzędzie diagnozy i doskonalenia organizacji

5/5 - (2 votes)

Audyt ISO to narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwu w diagnozie i doskonaleniu swojej organizacji. ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) opracowuje standardy dla różnych dziedzin, w tym m.in. dla systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wdrożenie i przestrzeganie wymagań norm ISO może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści, w tym poprawę jakości produktów i usług, zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych oraz poprawę wizerunku firmy.

Audyt ISO to proces oceny zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami norm ISO. Przeprowadzenie audytu może pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt ISO może być przeprowadzany przez niezależnych audytorów lub przez wewnętrzny zespół audytorski.

Przeprowadzenie audytu ISO może pomóc przedsiębiorstwu w diagnozie stanu obecnego w zakresie systemów zarządzania. Audytorzy oceniają skuteczność działania systemów zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO. Przeprowadzenie audytu pozwala przedsiębiorstwu na zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu audytu ISO jest opracowanie planu działań poprawczych. Plan ten powinien zawierać konkretne kroki, które przedsiębiorstwo powinno podjąć w celu usprawnienia swoich systemów zarządzania. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo monitorowało i oceniało skuteczność wdrożonych działań.

Przeprowadzenie audytu ISO może również pomóc przedsiębiorstwu w doskonaleniu swojej organizacji. Audyt ISO nie tylko ocenia zgodność z wymaganiami normy, ale również wskazuje na potencjalne obszary, w których można wprowadzić usprawnienia i doskonalenia. Przedsiębiorstwo może wykorzystać wyniki audytu jako punkt wyjścia do wprowadzenia zmian i usprawnień w swojej organizacji.

Audyt ISO to narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwu w diagnozie i doskonaleniu swojej organizacji. Przeprowadzenie audytu ISO pozwala na identyfikację obszarów wymagających usprawnienia lub poprawy w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audyt zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO jest kluczowym narzędziem badania zgodności, skuteczności i doskonalenia takiego systemu. Podstawową formą audytu wewnętrznego jest audyt pierwszej strony.

W literaturze przedmiotu, audyt ISO definiowany jest jako systematyczne, niezależne i przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami badanie zgodności działań i ich wyników (skuteczności działań) z wymaganiami, regulacjami oraz założonymi celami (kryteriami audytu). Inna definicja uznaje audyt za systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu.

Warto zauważyć, że audyt nie jest synonimem kontroli jakości. Kontrola jakości to działania mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. Kontrola jakości wykonywana jest zwykle przez wyspecjalizowany personel i nie wchodzi w zakres obowiązków pracowników produkcyjnych. Produkty niezgodne ze specyfikacjami są odrzucane lub przekazywane do poprawienia.

Audyt wewnętrzny systemu prowadzi się w celu określenia stopnia spełnienia uprzednio sprecyzowanych kryteriów, które nie tylko wynikają z wymagań systemowych, ale również innych wymagań zdefiniowanych przez zarządzających i ujętych w planie audytu. Zadaniem audytów wewnętrznych jest kreowanie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wymagań norm ISO. Wyniki audytu służą również do oceny skuteczności wdrożenia, utrzymania i doskonalenia ZSZ.

Podsumowując, audyt zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO jest narzędziem diagnozy i doskonalenia organizacji. Audyt wewnętrzny systemu, prowadzony zgodnie z przyjętymi zasadami, pozwala na określenie stopnia spełnienia wymagań systemowych oraz innych wymagań zdefiniowanych przez zarządzających. Wyniki audytu służą do oceny skuteczności wdrożenia, utrzymania i doskonalenia ZSZ, co pozwala przedsiębiorstwu na dalszy rozwój i poprawę swojego systemu zarządzania.

Audyt zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO jest kluczowym narzędziem badania zgodności, skuteczności i doskonalenia takiego systemu. Podstawową formą audytu wewnętrznego jest audyt pierwszej strony.

W literaturze przedmiotu, audyt ISO definiowany jest jako systematyczne, niezależne i przeprowadzane zgodnie z przyjętymi zasadami badanie zgodności działań i ich wyników (skuteczności działań) z wymaganiami, regulacjami oraz założonymi celami (kryteriami audytu). Inna definicja uznaje audyt za systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu.[1]

Warto zauważyć, że audyt nie jest synonimem kontroli jakości. Kontrola jakości to działania mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. Kontrola jakości wykonywana jest zwykle przez wyspecjalizowany personel i nie wchodzi w zakres obowiązków pracowników produkcyjnych. Produkty niezgodne ze specyfikacjami są odrzucane lub przekazywane do poprawienia.

Audyt wewnętrzny systemu prowadzi się w celu określenia stopnia spełnienia uprzednio sprecyzowanych kryteriów, które nie tylko wynikają z wymagań systemowych, ale również innych wymagań zdefiniowanych przez zarządzających i ujętych w planie audytu. Zadaniem audytów wewnętrznych jest kreowanie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wymagań norm ISO. Wyniki audytu służą również do oceny skuteczności wdrożenia, utrzymania i doskonalenia ZSZ.

Przedmiotowa lista warunków spełnienia audytu systemowego stanowi klucz do sukcesu tego procesu. Wskazane czynniki zapewniają, że audyt będzie realizowany w sposób obiektywny i rzetelny, a wyniki uzyskane w trakcie audytu będą dostarczać wartości dodanej dla organizacji.

Po pierwsze, audyt powinien charakteryzować się niezależnością i obiektywizmem. Niezależność oznacza, że audytorzy nie powinni podlegać wpływom zewnętrznym, a ich działania powinny być wolne od jakichkolwiek uprzedzeń. Obiektywizm natomiast oznacza, że audytorzy powinni oceniać fakty i dowody, a nie subiektywne przekonania czy intuicje.

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie przez audytorów odpowiedniej wiedzy i kompetencji, w tym znajomości działalności organizacji, jej misji, strategii i wartości. Wiedza ta umożliwi audytorom trafne oceny i identyfikację obszarów, w których istnieją luki lub problemy.

Ważnym warunkiem jest także to, że klienci audytu, czyli przedstawiciele organizacji poddawanej audytowi, powinni postrzegać i rozumieć wartości wynikające z wyników audytu. W ten sposób audyt przyczynia się do poprawy jakości procesów i produktów organizacji, a nie tylko do spełnienia wymagań normatywnych.

Okresowe przeglądy jakości audytu i mierzenie wartości dodanej to kolejne ważne elementy audytu systemowego. Pozwala to na ciągłe doskonalenie procesu audytu i jego wyników oraz dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb organizacji.

Audyt powinien również wspierać organizację w efektywnym osiąganiu jej celów, dla których została powołana. To oznacza, że wyniki audytu powinny być wykorzystywane w celu doskonalenia i poprawy procesów organizacyjnych, a nie tylko spełnienia wymagań normatywnych.

Ostatnim, ale równie ważnym, warunkiem jest to, że audyt powinien podnosić efektywność systemu i przeciwdziałać zjawiskom niepożądanym. Oznacza to, że wyniki audytu powinny być wykorzystywane do wprowadzania zmian i usprawnień w procesach organizacyjnych oraz eliminowania błędów i niedociągnięć.

Głównym celem audytu jest określenie zgodności lub niezgodności poszczególnych elementów ZSZ z określonymi wymaganiami norm ISO oraz weryfikacja spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa.

Podsumowując, audyt zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO jest narzędziem diagnozy i doskonalenia organizacji. Audyt wewnętrzny systemu, prowadzony zgodnie z przyjętymi zasadami, pozwala na określenie stopnia spełnienia wymagań systemowych oraz innych wymagań zdefiniowanych przez zarządzających. Wyniki audytu służą do oceny skuteczności wdrożenia, utrzymania i doskonalenia ZSZ, co pozwala przedsiębiorstwu na dalszy rozwój i poprawę swojego systemu zarządzania.


[1] A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002, s. 267

image_pdf