Audyt zintegrowanego systemu zarządzania w świetle wymagań norm ISO

5/5 - (1 vote)

Wprowadzenie

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to organizacja powstała w 1946 roku w wyniku połączenia dwóch instytucji: Międzynarodowej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych i Komitetu Koordynacji Narodów Zjednoczonych do spraw Standardów. Siedzibą ISO jest Genewa, a jej członkami są organizacje reprezentujące kraje uczestniczące w działalności organizacji. Polskę reprezentuje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Struktura ISO składa się z Komitetu Głównego, komitetów technicznych oraz grup roboczych. Propozycje nowelizacji norm mogą składać wszystkie organizacje członkowskie. Po konsultacjach roboczych projekty zmian są przekazywane do Komitetu Głównego i po uzyskaniu pozytywnej opinii trzech czwartych członków stają się projektami oficjalnymi.

Wszystkie działania, ustanawianie norm i ich nowelizacja opiera się na zasadzie konsensusu i zrozumienia wpływu stosowania norm na działalność gospodarczą. Przynależność do ISO i respektowanie wymagań norm jest dobrowolne.

Funkcjonowanie ISO finansowane jest ze składek członkowskich, które są ustalane proporcjonalnie do PKB danego kraju. Przychody pozyskiwane są również ze sprzedaży norm ISO, poradników i podręczników.

ISO wyznacza standardy dla różnych dziedzin, w tym m.in. systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów dla branż, standardów technicznych oraz standardów dotyczących produktów. Standardy te są wyznaczane w oparciu o doświadczenia i opinie ekspertów z różnych krajów, branż i dziedzin.

Przykładem standardu opracowanego przez ISO jest ISO 9001 – norma dla systemów zarządzania jakością. Norma ta określa wymagania dla systemu zarządzania jakością i jest stosowana w celu zapewnienia klientom, że przedsiębiorstwo jest w stanie dostarczyć produkty i usługi zgodne z ich wymaganiami. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 może również poprawić efektywność przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie lepszej organizacji procesów i skuteczniejszego wykorzystania zasobów.

ISO to międzynarodowa organizacja normalizacyjna, która wyznacza standardy dla różnych dziedzin, m.in. systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów dla branż, standardów technicznych oraz standardów dotyczących produktów. Przykładem standardu opracowanego przez ISO jest norma ISO 14001 – standard dla systemów zarządzania środowiskowego. Norma ta określa wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego i jest stosowana w celu minimalizowania negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Kolejnym przykładem standardu opracowanego przez ISO jest norma ISO 45001 – standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ta określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i jest stosowana w celu minimalizowania ryzyka wypadków oraz poprawy warunków pracy pracowników.

Przeprowadzenie audytu zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, m.in. zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych, poprawę wizerunku przedsiębiorstwa oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwa.

Audyt zintegrowanego systemu zarządzania to proces oceny i weryfikacji zgodności z wymaganiami norm ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego) oraz ISO 45001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), przeprowadzany przez zewnętrznych lub wewnętrznych audytorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Audyt zintegrowany ma na celu ocenę skuteczności systemu zarządzania przedsiębiorstwa oraz wskazanie obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania norm ISO

Normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 określają wymagania dla systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania te obejmują m.in.:

 1. Zapewnienie zgodności z wymaganiami praw i regulacji dotyczących jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Ustalenie i wdrażanie polityki jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz celów i wskaźników jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych.
 5. Szkolenie personelu w zakresie systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Wdrażanie procesów audytowych.
 7. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przebieg audytu zintegrowanego systemu zarządzania

Audyt zintegrowany systemu zarządzania jest przeprowadzany zgodnie z wymaganiami norm ISO 19011 (wytyczne dla audytu systemów zarządzania). Przebieg audytu zintegrowanego systemu zarządzania składa się z kilku etapów:

 1. Planowanie audytu – obejmuje ustalenie celów audytu, zakresu audytu, harmonogramu, zasobów potrzebnych do przeprowadzenia audytu i określenie zasad współpracy między przedsiębiorstwem a audytorem.
 2. Przeprowadzenie audytu – obejmuje ocenę zgodności z wymaganiami norm ISO, ocenę skuteczności systemu zarządzania przedsiębiorstwa oraz identyfikację obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy. W trakcie przeprowadzenia audytu, audytorzy mogą przeprowadzać wywiady z pracownikami, sprawdzać dokumentację, oceniać skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych oraz weryfikować procesy audytowe.
 3. Przygotowanie raportu z audytu – obejmuje sporządzenie raportu z audytu, który zawiera informacje na temat zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami norm ISO oraz identyfikuje obszary, które wymagają usprawnienia lub poprawy. Raport może zawierać również rekomendacje dotyczące usprawnienia systemu zarządzania przedsiębiorstwa.
 4. Przeprowadzenie działań korygujących – obejmuje podjęcie działań w celu usprawnienia lub poprawy obszarów, które zostały zidentyfikowane podczas audytu zintegrowanego systemu zarządzania. Działania korygujące powinny być przeprowadzane zgodnie z procedurami przedsiębiorstwa i powinny zostać odpowiednio udokumentowane.
 5. Przeprowadzenie kolejnego audytu – obejmuje przeprowadzenie kolejnego audytu zintegrowanego systemu zarządzania w celu weryfikacji skuteczności działań korygujących oraz oceny skuteczności systemu zarządzania przedsiębiorstwa.

Korzyści z audytu zintegrowanego systemu zarządzania

Przeprowadzenie audytu zintegrowanego systemu zarządzania przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, m.in.:

 1. Umożliwia ocenę skuteczności systemu zarządzania przedsiębiorstwa.
 2. Wskazuje obszary, które wymagają usprawnienia lub poprawy.
 3. Zapewnia zgodność z wymaganiami norm ISO.
 4. Wspiera ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwa.
 5. Zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych do przedsiębiorstwa.
 6. Poprawia wizerunek przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Audyt zintegrowanego systemu zarządzania jest ważnym narzędziem, które pozwala na ocenę skuteczności systemu zarządzania przedsiębiorstwa oraz identyfikację obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzenie audytu zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, m.in. zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych, poprawę wizerunku przedsiębiorstwa

image_pdf