Charakterystyka audytów wewnętrznych systemów zarządzania

5/5 - (2 votes)

Audyt wewnętrzny systemów zarządzania jest procesem oceny i weryfikacji zgodności z wymaganiami normy, procedur i standardów jakości, przeprowadzanym przez personel przedsiębiorstwa lub zewnętrznych audytorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Audyt wewnętrzny systemów zarządzania ma na celu ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa i wskazanie obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy.

Charakterystyka audytów wewnętrznych systemów zarządzania:

  1. Niezależność audytora – audytorzy wewnętrzni powinni być niezależni od procesów i obszarów, które są przedmiotem audytu. Audytorzy powinni być niezależni od zadań, które sprawdzają, i nie powinni być zaangażowani w ich realizację.
  2. Planowanie audytu – audyt wewnętrzny powinien być przeprowadzony zgodnie z planem audytu, który określa cele, zakres, daty, personel audytu i metody, które zostaną zastosowane podczas audytu.
  3. Przygotowanie audytu – przed przystąpieniem do audytu wewnętrznego powinien być sporządzony harmonogram audytu, listy kontrolne, wskazujące wymagania normy ISO 9001, procedury i standardy jakości, które zostaną poddane audytowi oraz zasoby potrzebne do przeprowadzenia audytu.
  4. Przeprowadzenie audytu – audyt wewnętrzny powinien być przeprowadzony w sposób profesjonalny i zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, procedur i standardów jakości. Podczas audytu przeprowadza się inspekcję systemu zarządzania jakością, aby sprawdzić, czy system spełnia wymagania jakościowe. W trakcie audytu są przeprowadzane rozmowy z pracownikami, analizowane dokumenty, przeprowadzane kontrole procesów i urządzeń, aby ocenić skuteczność systemu.
  5. Raportowanie audytu – po zakończeniu audytu sporządzany jest raport z audytu, który zawiera informacje o znalezionych problemach oraz zalecenia dotyczące usprawnienia systemu. Raport z audytu jest przekazywany zarządowi przedsiębiorstwa oraz pracownikom, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie zaleceń w życie.
  6. Ciągłe doskonalenie – wyniki audytu wewnętrznego mogą być wykorzystane do wprowadzenia zmian w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością, które wynikają z audytu wewnętrznego, obejmują usprawnienie procesów, wprowadzenie zmian w dokumentacji, poprawę skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, a także szkolenie personelu w zakresie zarządzania jakością.
  7. Kontynuacja audytów – audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością powinien być przeprowadzany regularnie, aby monitorować skuteczność systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa oraz wskazać obszary, które wymagają usprawnienia lub poprawy. Audyt wewnętrzny powinien być również przeprowadzony po wprowadzeniu zmian w systemie zarządzania jakością.

Wnioski

Audyt wewnętrzny systemów zarządzania jest ważnym narzędziem, które pozwala przedsiębiorstwu na ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością oraz na identyfikację obszarów, które wymagają usprawnienia lub poprawy. Wyniki audytu wewnętrznego mogą być wykorzystane do wprowadzenia zmian w systemie zarządzania jakością, które prowadzą do osiągnięcia lepszej jakości produktów i usług oraz lepszych wyników finansowych. Aby zapewnić skuteczność audytu wewnętrznego, przedsiębiorstwo powinno przeprowadzać audyt zgodnie z wymaganiami normy, procedur i standardów jakości oraz zapewnić odpowiednie zasoby.

image_pdf