Europejskie poświadczenie spadkowe

5/5 - (1 vote)

Europejskie poświadczenie spadkowe (EPS) to dokument ustanowiony przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., które wprowadza wspólne przepisy dotyczące jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz akceptacji i wykonania dokumentów urzędowych w sprawach spadkowych, a także stworzenie EPS. Celem tego rozporządzenia jest ułatwienie obrotu prawnego w sprawach spadkowych o charakterze międzynarodowym w Unii Europejskiej.

Europejskie poświadczenie spadkowe to dokument wystawiany przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, które mają kompetencje do rozstrzygania spraw spadkowych. EPS jest wydawane na wniosek spadkobiercy, wykonawcy testamentu lub administratora spadku i może być używane w innych państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Danii i Irlandii, które nie uczestniczą w tym systemie) bez konieczności dodatkowych formalności.

Główne funkcje Europejskiego poświadczenia spadkowego:

  1. Ustalenie statusu i praw spadkobiercy, wykonawcy testamentu lub administratora spadku. EPS może potwierdzać, że dana osoba jest spadkobiercą, wykonawcą testamentu lub administratorem spadku oraz określać zakres ich uprawnień.
  2. Uproszczenie obrotu prawnego. EPS ułatwia załatwianie spraw spadkowych o charakterze międzynarodowym, umożliwiając spadkobiercom, wykonawcom testamentu lub administratorom spadku korzystanie ze swoich praw w innych państwach członkowskich UE.
  3. Uznawanie i wykonywanie prawa. EPS jest automatycznie uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Danii i Irlandii) i nie wymaga dodatkowych procedur, takich jak legalizacja czy apostille. W przypadku odmowy uznania EPS przez inne państwo członkowskie, istnieje możliwość wniesienia odwołania.

Warto zauważyć, że Europejskie poświadczenie spadkowe nie zastępuje krajowych dokumentów dotyczących spadków. W związku z tym, jeżeli dana sprawa spadkowa nie ma charakteru międzynarodowego, wystarczy skorzystać z krajowych procedur i dokumentów.

Podsumowując, Europejskie poświadczenie spadkowe to ważne narzędzie ułatwiające obrotu prawnego w sprawach spadkowych o charakterze międzynarodowym w Unii Europejskiej. Dzięki temu dokumentowi spadkobiercy, wykonawcy testamentu i administratorzy spadku mogą wykonywać swoje prawa oraz zarządzać majątkiem spadkowym w innych państwach członkowskich UE, bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane i czasochłonne procedury.

W praktyce, aby uzyskać Europejskie poświadczenie spadkowe, należy złożyć wniosek w odpowiednim organie państwa członkowskiego, który ma kompetencje do rozpatrywania spraw spadkowych. Wniosek powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje dotyczące spadku, spadkobierców i ewentualnych wykonawców testamentu lub administratorów spadku. W zależności od jurysdykcji, wniosek może zostać złożony osobiście, przez pełnomocnika lub, w niektórych przypadkach, za pośrednictwem poczty czy internetu.

Po złożeniu wniosku, właściwy organ państwa członkowskiego przeprowadzi badanie i sprawdzi, czy wniosek spełnia wymogi formalne oraz czy dostarczone informacje są kompletne i zgodne z prawem. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, organ wystawi Europejskie poświadczenie spadkowe.

Warto również pamiętać, że Europejskie poświadczenie spadkowe może zostać wydane także w formie wielojęzycznej, co ułatwia jego akceptację i zrozumienie przez inne organy i podmioty w innych państwach członkowskich UE. Aby uzyskać EPS w formie wielojęzycznej, wnioskodawca powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu wniosku i dostarczyć tłumaczenie dokumentu na język, który jest akceptowany przez organy innego państwa członkowskiego, gdzie EPS ma być użyte.

Należy jednak zauważyć, że Europejskie poświadczenie spadkowe nie jest instrumentem, który ma na celu rozstrzyganie sporów spadkowych czy sądowych. Jeżeli między stronami występują spory dotyczące spadku, takie jak kwestie dziedziczenia, ważności testamentu czy podziału majątku, powinny one być rozstrzygane przez sądy lub inne właściwe organy państwa członkowskiego, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub międzynarodowym.

image_pdf