Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.

Rate this post

Wstęp

Aport to wkład niepieniężny wnoszony przez wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aportem może być każde dobro majątkowe, które posiada wartość ekonomiczną i może być przedmiotem praw majątkowych. Niniejszy referat ma na celu omówić zasady wniesienia aportów do spółki z o.o.

Część I: Rodzaje Aportów

Pierwszym aspektem, który należy poruszyć, jest to, co może być wniesione jako aport. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (art. 155 § 1), aportem może być rzecz ruchoma lub nieruchomość, prawa majątkowe, jak również inne świadczenia, jeżeli umowa spółki stanowi inaczej. Wszystko, co jest dopuszczalne przez prawo i ma wartość ekonomiczną, może zostać wniesione jako aport.

Część II: Wycena Aportów

Wycena aportów jest kluczowym elementem procesu wniesienia aportu do spółki z o.o. Aport powinien być wyceniony według wartości rynkowej. W przypadku aportów innych niż pieniądze, powinna zostać sporządzona pisemna wycena przez biegłego rewidenta.

Część III: Wprowadzenie Aportu do Spółki

Po zdefiniowaniu i wycenie aportu, następuje proces jego wprowadzenia do spółki. Aport powinien zostać wniesiony do spółki przed zarejestrowaniem jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przeciwnym razie, wniesienie aportu powinno zostać przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umowy spółki, w szczególności jeśli aportem są prawa majątkowe.

Podsumowanie

Wniesienie aportu do spółki z o.o. to proces, który obejmuje zdefiniowanie rodzaju aportu, jego wycenę oraz wprowadzenie do spółki. Aportem może być prawie każde dobro majątkowe o wartości ekonomicznej, a jego wniesienie musi zostać dokonane przed zarejestrowaniem spółki w KRS, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

image_pdf