Systemy zarządzania środowiskowego

5/5 - (1 vote)

Systemy zarządzania środowiskowego (ang. Environmental Management Systems – EMS) to zbiór procesów, procedur i działań, które pozwalają na skuteczne zarządzanie wpływem działalności organizacji na środowisko. EMS stanowią integralną część strategii biznesowej, ponieważ pozwalają na zwiększenie efektywności działań, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poprawę wizerunku firmy. W tym artykule omówimy, czym są systemy zarządzania środowiskowego, jakie są ich kluczowe elementy oraz jakie korzyści wynikają z ich stosowania.

Elementy systemów zarządzania środowiskowego:

 1. Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa to deklaracja wizji i celów organizacji w zakresie ochrony środowiska. Polityka ta powinna być zgodna z misją i strategią organizacji oraz uwzględniać potrzeby i oczekiwania klientów.

 1. Planowanie działań środowiskowych

Planowanie działań środowiskowych to proces, który pozwala na określenie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz na określenie procesów i procedur, które pozwolą na ich spełnienie. Planowanie to obejmuje m.in. identyfikację zagrożeń i ryzyk środowiskowych oraz określenie celów i planów działań na rzecz ochrony środowiska.

 1. Wdrażanie działań środowiskowych

Wdrażanie działań środowiskowych to proces, który pozwala na realizację planów działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach tego procesu kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia pracowników oraz wyposażenia ich w niezbędne narzędzia i sprzęt.

 1. Monitorowanie i pomiar

Monitorowanie i pomiar to kluczowy element systemu zarządzania środowiskowego. Pozwala on na ocenę skuteczności działań oraz na wskazanie obszarów, które wymagają poprawy. Monitorowanie i pomiar powinny odbywać się regularnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 1. Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy to proces, który pozwala na weryfikację efektywności działań środowiskowych oraz na wskazanie obszarów wymagających poprawy.

 1. Poprawa ciągła

Poprawa ciągła to proces, który pozwala na ciągłe doskonalenie działań i procedur w organizacji. Proces ten powinien być zintegrowany z systemem zarządzania środowiskowego i uwzględniać opinie klientów oraz wyniki monitorowania i pomiarów.

Korzyści wynikające z stosowania systemów zarządzania środowiskowego:

 1. Ochrona środowiska

Główną korzyścią wynikającą z stosowania systemów zarządzania środowiskowego jest ochrona środowiska naturalnego. Poprawa procesów i procedur w organizacji pozwala na zmniejszenie wpływu działalności organizacji na środowisko oraz na redukcję emisji substancji szkodliwych.

 1. Zgodność z przepisami

Stosowanie systemów zarządzania środowiskowego przyczynia się także do spełnienia wymagań prawnych i norm środowiskowych, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

 1. Redukcja kosztów

Stosowanie systemów zarządzania środowiskowego pozwala na redukcję kosztów związanych z ochroną środowiska. Poprawa procesów i procedur pozwala na zwiększenie efektywności działań oraz na redukcję kosztów związanych z utylizacją odpadów czy zużyciem energii.

 1. Zwiększenie konkurencyjności

Stosowanie systemów zarządzania środowiskowego przyczynia się także do zwiększenia konkurencyjności organizacji, ponieważ pozwala na dostarczanie produktów i usług o wysokiej jakości, które spełniają wymagania klientów oraz wymagania środowiskowe.

 1. Zwiększenie zaangażowania pracowników

Stosowanie systemów zarządzania środowiskowego przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników poprzez zapewnienie im odpowiedniego szkolenia i rozwijania ich kompetencji oraz poprzez angażowanie ich w procesy ciągłego doskonalenia.

 1. Budowanie pozytywnego wizerunku

Stosowanie systemów zarządzania środowiskowego przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez pokazanie zaangażowania organizacji w ochronę środowiska naturalnego oraz poprzez spełnienie wymagań norm i standardów środowiskowych.

Podsumowując, systemy zarządzania środowiskowego stanowią kluczowy element strategii biznesowej. Pozwalają na ochronę środowiska, zgodność z przepisami i normami środowiskowymi oraz na redukcję kosztów i zwiększenie konkurencyjności organizacji. Stosowanie systemów zarządzania środowiskowego przyczynia się także do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. Kluczowe jest jednak to, aby systemy zarządzania środowiskowego były dobrze przemyślane i dostosowane do potrzeb organizacji oraz uwzględniały wymagania środowiskowe i normy jakościowe.

image_pdf